Veznik
Seite 3
NALOGE
Seite 9
Seite 3
Naloge
Linear vs
Načinovni odvisnik
Časovni odvisnik
Časovni